Göreve iade edilen memurun maaş iadesi yasal faiz

 

Göreve iade edilen memurun maaş iadesi yasal faiz

 

Son dönemlerde özellikle ihraç olan veya görevden uzaklaştırıldıktan sonra göreve iade edilen polis memurlarına parasal ve özlük hakları ödenirken, fazla çalışma ücretlerinin ve ödenen maaşlarının yasal faizlerinin ödenmediği ve idareye yapılan başvuruların da reddedildiği görülmektedir. İdare tarafından söz konusu ücretlerin ödenmemesinin sebebi Maliye Bakanlığı’nın bu yönde Emniyet Birimlerine bildirdiği görüş yazısıdır. Ancak bahsi geçen fazla çalışma ücretine ilişkin mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde, bu ödemenin çalışılmaya bağlı olmaksızın ve tüm personele çalışma süresine de bakılmaksızın sabit bir şekilde ödendiği görüldüğünden, idarelerin göreve dönen polis memurlarının açıkta veya ihraç olduğu döneme ilişkin fazla çalışma ücretlerinin ve ödenen maaşların yasal faizlerinin ödenmemesine ilişkin işlemleri hukuka aykırı olmaktadır.

 

Bu konuda 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ek madde 21 gayet açıktır. Söz konusu kanunda Emniyet Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapanlara çalıştıkları yer, yaptıkları görev veya unvanları esas alınarak değişen oranlarda fazla çalışma ücreti ödenmesine hükmetmiş ve bu ödemenin yapılmasını fazla çalışma yapma şartına bağlı tutmamıştır. Kanunun ifadesiyle aynen ‘’

 

“Ek Madde 21- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil);

 

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

 

1. Özel harekat ve istihbarat birimlerinde görev yapanlara; % 35,

 

2. Siyasi hizmet, çevik kuvvet birimleri ile köprü ve hassas bölgeleri koruma görevlerinde fiilen çalışanlarla, panzer sürücüsü ve operatörü olarak görev yapanlara % 31,

 

3. Diğer birimlerinde görevli olanlara % 27,

 

b) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçilerine % 13, (1) tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenir. Ayrıca, İçişleri Bakanı, büyük ölçekli yolsuzluk, terör ve benzeri faaliyetlere karşı ülke çapında gerçekleştirilen operasyonlara katılanlar ile bunlara idari, teknik, lojistik ve sair destek hizmetleri sağlayan personele hizalarında gösterilen oranların en çok yarısına kadar ilave ödeme yapmaya, bu ödemeyi; görev yeri ve süresi, görevin zorluk ve risk derecesi, görevlinin kıdemi ve sorumluluğu ile benzeri unsurları dikkate alarak farklı miktar veya oranlarda belirlemeye, buna ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir. Bu ücretten damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz”  denilmiştir.

 

Yine bu konu özelinde de belirtmek gerekir ki;  Anayasa’nın 125. Maddesinin birinci fıkrasında idarenin her türlü iş ve işlemine karşı yargı yolunun açık olduğu; aynı maddenin yedinci fıkrasında da idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü bulunduğu açıkça belirtilmiştir.

 

Mevzuat ve içtihat hükümlerine göre bahsi geçen fazla çalışma ücreti herhangi bir şekilde mesai yapmaya bağlanmaksızın bir anlamda görev tazminatı biçiminde düzenlenmiştir. Buna göre, polis memuru o ay herhangi bir sebeple normal mesai saatinden az çalışsa veya çalışmasa dahi bu ücret ödenmektedir. Bu nedenle bahsi geçen ücretin hiçbir şekilde mesai saatine bakılmaksızın bir tazminat niteliğinde olduğunda tereddüt bulunmamaktadır. Bu konuda Danıştay’ın ve Bölge İdare Mahkemeleri’nin içtihatları fazlasıyla mevcut olup, işine geri döndüğü halde hakettiği fazla mesai ücretleri ve ödenen maaşlarının yasal faizleri ödenmeyerek mağdur edilen polis memurlarına söz konusu hakları, açacakları idari dava ile iade edilerek ödenmektedir.

Yorum yapın